கைசிக ஏகாதசியின் மகத்துவம்

ஏகாதசியின் பெருமை நம் பண்பாட்டில் ஏகாதசி நாள் மிக முக்கியமானதாகும். ஏகாதசி நாள் ஒவ்வொரு பக்ஷத்திலும் பதினொன்றாவது நாளாக வருகிறது. ஒரு பக்ஷம் என்பது பௌர்ணமி அல்லது…

Continue Reading →