நல்லோர் தரிசனம் பாப விமோசனம்

நாம் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு நல்லவர்களுடைய ஆசியைப் பெறுவது மிகவும் முக்கியம். இதை நம் வீட்டு பெரியவர்கள் சொல்லிக் கேட்டிருப்போம். ஒரு முறை நாரத முனிவருக்கு இந்த கருத்தைப்…

Continue Reading →