காக்க காக்க கனகவேல் காக்க

அன்று கந்த ஷஷ்டி கவசம் டிவியில் ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருந்தது. சிறிது நேரத்தில் நந்தனா சிரித்துக்கொண்டே “என்னப்பா இது ரரரர ரிரிரிரி டுடுடுடு டகுடகு ….. என்றெல்லாம் வரிகள்…

Continue Reading →